Приоритети

Образование, култура, спорт

Подобряване на образователните и културните центрове в общината, със специално внимание към младежта и насърчаване на творчески и интелектуални инициативи. Създаване на детски и младежки академии за наука и изкуство.

Туризъм, културно наследство, традиции

Развитие на туристическия сектор. Превръщането на община Панагюрище в център на културно-историческия, спортния и медицинския туризъм. Съхраняване на българските традиции.

Здраве и социални грижи

Програми за подпомагане на здравеопазването и социалната интеграция на уязвимите групи в общината. Създаване на достъпни и качествени услуги, като мобилна аптека, гривни за мониторинг, дентална медицина.

Ефективно и прозрачно управление.

Отговорна работа на общината и администрацията в услуга на хората, граждански контрол при вземане на решенията.

Инфраструктура и устойчиво развитие

Подобряване на пътища, водопроводна и канализационна инфраструктура. Инвестиции за изграждане на нови социално значими проекти – басейн, физкултурни салони, ремонт на театър и читалища. Използване на зелена енергия и поставяне на смарт осветление.

Мандатна програма

ЗАЕДНО

създаваме по-добра среда и хоризонт за устойчиво развитие с прозрачност и екипност на дейностите.