ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЕБСАЙТ

Уебсайтът gagob.bg (“Уебсайтът“) е администриран от екипа на Желязко Гагов – кандидат на кмет за Панагюрище на местните избори, насрочени за 29.10.2023 година.

Някои от обработките на лични данни се администрират съвместно с политическите партии подкрепили кандидата Желязко Гагов”. Отделно, от това, екипът е съвместен администратор и със социалните мрежи, в които поддържаме страници, както и с платформата, която осигурява повечето от функционалностите на сайта ни.

Какви данни събираме за Вас, кое ни дава право да го правим и защо ни трябват?

Какво означават понятията в тази политика
Лични данни” – всяка информация, която може да ни помогне да стигнем до конкретен човек или която се отнася до конкретен човек („субект на данни“). Дори да не знаем името на човека, ако събираме данни за поведението и съдържанието, достъпно на неговите устройства (компютър, телефон, таблет), тези данни са лични. Всяко физическо лице, може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, например по име и/или уникален идентификационен номер и/или данни за местонахождение и/или поведение и/или адрес и/или онлайн идентификатор или други признаци, специфични за неговата физическа, физиологична, генетична, психическа, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице.
Специални категории лични данни” –лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация;
Обработване” – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
Ограничаване на обработването” – маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;
Администратор на лични данни” в случая е Желязко Гагов, чийто уебсайт gagov.bg обработва Вашите лични данни за конкретни цели;
Обработващ лични данни” – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;
Субект на данните” – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора;
Съгласие на субекта на данните” – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;
Дете” – Обработката на лични данни на лице под 14 години е законно само, ако родител или попечител е дал съгласие. уебсайтът не обработва лични данни не деца, освен инцидентно, в който случай полага усилия незабавно след узнаването за обработката да ги заличи;
Нарушение на сигурността на лични данни” – нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;
Надзорен орган” –Комисията за защита на личните данни;
Регламентът/а” – Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.
ЗЗЛД” – Закон за защита на личните данни.
Какви лични данни се събират и обработват от Уебсайта?
При използване на Уебсайта се събират лични данни в следните хипотези:

При попълването от Вас на регистрационна форма:
В случай, че желаете да се свържете с нас и да отправите конкретен коментар или да зададете въпрос относно плановете на Желязко Гагов и подкрепилите го политически субекти в следващите години, можете да го направите чрез регистрационната форма, обявена на сайта. Личните данни, които ще съберем за Вас, са:

Две имена;
Е-mail адрес;
Пол;
Възраст;
Лични данни, които сам/а пожелаете да включите във Вашето съобщение – например, район, в който живеете.
Цел: Събирането на тези данни е необходимо с цел да изпратим възможно най-точен и персонализиран отговор на Вашия въпрос.

Основание: основанието да събираме тези данни е обществен интерес – да спечелим доверието на гражданите и да реализираме нашата визия за управлението на Панагюрище, която в най-пълна степен да отговаря на очакванията на жителите на Панагюрище.

Срок на съхранение: ние ще съхраняваме данните Ви за срок от 9 месеца от момента на тяхното събиране. Ако не желаете да го правим, можете да ни уведомите на горепосочения адрес и ще изтрием данните Ви незабавно.

Записване (абониране) за бюлетин
В случай, че пожелаете да се запишете (абонирате) за нашия бюлетин, ние ще обработваме Вашия eMail за времето, в което желаете да го получавате въз основа на Вашето недвусмислено съгласие за това, изразено с действията Ви за абониране. По всяко време може да поискате да се отпишете от списъка с абонати чрез бутон “отпиши ме”/unsubscribe, включен във всяко съобщение с бюлетина.

Интеграции със социални мрежи
За да полуляризираме нашата дейност, ние използваме страници в социалните мрежи и платформи за споделяне на видео съдържание на големите технологични доставчици

(Meta (Instagram и Facebook), Twitter (X), TikTok и Linkedin. Технологичните доставчици са локализирани в САЩ, имат свои представителства в ЕС (Ирландия) и са задължени да спазват законодателството на ЕС по защита на личните данни. Решението на ЕК от 10 юли 2023 година относно трасфера на лични данни между САЩ и ЕС създава условия за адекватна на европейските законови изисквания обработка на Вашите данни на сървъри на технологичните доставчици в САЩ посредством предприетите от тях действия да се сертифицират под Рамката за защита на личните данни – програма на Търговския департамент на САЩ.

Технологичните доставчици закачат на Вашето устройство кодове, които им позволяват да Ви идентифицират и да Ви предлагат персонализирана реклама в бъдеще, свързана с посещението Ви на нашия сайт, например. Кодовете, които се закачат са описани по домейн на произход, цел и срок на съхранение в нашия панел на съгласия относно бисквитките, който Ви приканва да ги приемете или отхвърлите при първо влизане през нов браузър на сайта ни.

На Уебсайта ни са налични приставки/бутони – например иконите на Meta, Twitter и Instagram. При кликване с мишката върху иконата, Вие преминавате в цифровата среда на съответната платформа, която събира и предава за обработване в САЩ лична данни за Вас (напр. IP адрес, посетени страници в интернет, предпочитания и други. Кликването е недвусмислено действие, с което Вие се съгласявате именно да преминете в съответната цифрова среда. Повече информация за политиката по защита на личните данни на всяк-а от социалните мрежи може да намерите тук:

Instagram

Meta

Linkedin

С активирането на такава приставка, съответната социална мрежа получава информация, че браузърът е потърсил съответната страница от нашия уебсайт. Това важи също и в случай, че нямате акаунт или че в момента не сте вписан в него. Информацията (IP адресът включително) се предава директно от браузъра до сървъра на съответната социална мрежа и се запазва там.

Бисквитки и други кодове, закачащи се за Вашето устройство с Ваше съгласие
Бисквитките са софтуерни кодове, които се закачат към Вашето устройство, ако се съгласите на това, когато съгласието Ви бъде потърсено чрез нашия панел за бисквитките в момента, в който посетите сайта ни.

Уебсайтът използва необходими бисквитки, които го правят достъпен за Вас, а също така и функционални, статистически и маркетингови бисквитки. В панела за бисквитките всеки доставчик и неговите кодове (бисквитки) са описани с тяхната функция, данните, които събират и вида им. Можете да приемете или да отхвърлите закачането на една, повече или всички бисквитки, но, ако не приемете необходимите бисквитки, сайтът ни може да не се зарежда коректно и изцяло.

Друга информация
Политиката за поверителността на данните и правилата за ползване на Уебсайта са приложими само за данни, събрани онлайн на Уебсайта. Тя не се прилага по отношение на информация, предоставена от субекти на личи данни по друг начин или публикувана от тях на страници, към които Уебсайтът препраща.
Уебсайтът не обработва специални категории лични данни и не носи отговорност при предоставяне на такива данни от някого по негова инициатива. В тези случаи ние ще изтрием тези данни веднага след като научи за получаването им.
Вашите права като субекти на лични данни
Като субекти на лични данни Вие имате права, които ще бъдат изброени по-долу. Можете да отправите искания, запитвания и жалби до нас по всяко време в свободен текст при използване на данните за контакт по-горе или функционалността на Уебсайта за задаване на въпрос.

Право на достъп до личните Ви данни
Имате право да поискате информация от нас дали се обработват лични данни свързани с Вас. В случай че такива се обработват, имате право да получите информация за тях, тяхната обработка, съхранение и начина на събиране.

Право на корекция и актуализация на лични данни
В случай че личните Ви данни са неточни, неактуални или непълни, имате право да ги подновите или коригирате чрез отправяне на искане към нас.

Право на изтриване (“право да бъдеш забравен”)
При наличие на определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие) и не е налице друго основание за продължаване на обработването им, имате право да изискате от нас изтриване на личните Ви данни.

Ние не можем да изтрием Ваши лични данни, които сме длъжни да обработваме по закон преди да е изтекъл минималният срок, в който трябва да ги съхранямаме.

Право на ограничаване на обработването
При определени обстоятелства, като например съхранение на повече от минимално необходимите Ваши лични данни, можете да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни.

Право на възражение
При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване

Право на преносимост на личните данни
Ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни.

Право на подаване на жалба до надзорен орган
Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган – Комисия за защита на личните данни. Такава жалба може да изпратите чрез нас или директно до Комисия за защита на личните данни със следните данни за контакт:

Адрес: София 31 Alexander Malinov Blvd.

1729 Sofia, Bulgaria

Електронна поща: pavel@hriskov.com