ВИНАГИ СМЕ НА ПАРАД. РАЗВИВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ

Category
Прозрачност
  • Достъпност и чуваемост на ръководството на Общината
  • Обучения за специфични компетентности
  • Системна обратна връзка – стриктна дисциплина за провеждане на приемни дни и регулярни отчети пред обществото
  • Използване на принцип на разпределяне и делегиране. Разписване на роли и ключови сфери на резултат за всеки служител
  • Дигитализация – организация на електронно обслужване и достъп до регистри